Výtahy v obytných domech

Jaké zákonné parametry by měly mít výtahy v panelových, cihlových domech

V roce 2007 byla novelizována vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecních požadavcích na výstavbu zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato novelizace je uvedena ve vyhlášce č. 492/2006 Sb. V příloze číslo 1 této vyhlášky, odstavci 1.7 – výtahy, je odkaz na ČSN EN 81-70, která upravuje zvláštní úpravu výtahů určených pro dopravu osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V této normě se uvádí, že v odůvodněných případech a u změn výtahů v dokončených stavbách (což je většina případů), může být použita klec výtahů s parametry nejméně typu 1 tedy 1000 x 1250 mm. Šachetní a klecové dveře musí být nejméně 800 mm široké a samočinné vodorovně posuvné. Samozřejmě je nutno vycházet z technických možností profilů šachet. Většina umožňuje dodržet rozměr 800 x 1100 mm a instalaci samočinných vodorovných dveří min. 700 mm a to jako vozíčkář považuji za absolutní minimum, které lze na vozíku v 50% zvládnout. Mnohdy lze dodržet rozměry kabin 850 x 1250 mm a samočinných vodorovných dveří 800 mm a to lze považovat za dobrý stav. V těchto rozměrech však nelze instalovat sedačku. Braillovu písmo a zvukové signalizaci nic nebrání. Nikdo neví kdy skončí na vozíku (třeba dočasně) nebo přijde o zrak. Každopádně trvat na rozměrech i vybavení dle vyhlášky a výjimky povolit jen v případech, kdy technických možností profilů šachet toto nedovolují. Chyba je totiž v nedodržování stávajících předpisů jednotlivými investory a v laxním přístupen a dohledu nad jejich dodržování jednotlivými stavebními úřady. Pokud se tedy chystá ve vašem domě rekonstrukce výtahu, upozorněte vlastníka na nutnost dodržet minimální parametry výtahu. V případě neochoty, nebo pochybností se okamžitě písemně obraťte na příslušný stavební úřad se o důsledné dodržování vyhlášky č. 369/2001 Sb., ve znění novelizace č. 492/2006 Sb. Stavební úřad má 30 dní na to, aby na vaši stížnost písemně reagoval. Pokud se vám odpověď nebo reakce stavebního úřadu nebude zdát v souladu s platnými předpisy, obraťte se na jeho nadřízený orgán. V žádném případě nepodceňujte tento problém, protože nikdo ho za vás dodatečně nevyřeší.

9. 3. 2020