Informace, studie, rady

Každým rokem přibývá v naší zemi více než tři sta osob se ztrátou mobility, kteří ve své komplikované situaci potřebují informace a pomoc, kterou si zaslouží.

Poradenství Bez bariér Ostravské organizace vozíčkářů je od roku 2000 bezplatná služba určená těžce tělesně postiženým občanům z Ostravy a přilehlého okolí.
Cíl a záměr:
  • informace a poradenství směřující k odstranění architektonických bariér
  • informace a poradenství týkající se úprav přirozeného prostředí těžce tělesně postižených a odstraňování architektonických bariér
  • mapování přístupnosti objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a kategorizace přístupnosti objektů dle celostátní metodiky, včetně koncepční práce
  • spolupráce na interaktivní mapové aplikaci Mapa přístupnosti města Ostravy, která poskytuje informace o přístupnosti vybraných objektů, které jsou řazeny do kategorií. Přístupnost je hodnocena z mnoha aspektů a rozděluje objekty na přístupné (zelená barva), částečně přístupné (oranžová barva) a obtížně přístupné nebo nepřístupné (červená barva).
  • informace a problematika nízkopodlažních dopravních prostředků pro hromadnou dopravu a navazujících bezbariérových tras
  • informace a vytipování vhodné a dostupné technologie (plošina, nájezd, výtah, atd.)
  • informace ze života na ortopedickém vozíku
  • informační a poradenský servis o kontaktech a na jiné formy pomoci
  • informace a poradenství o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách
  • tvorba architektonických bezbariérových studií
  • tvorba schémat sítí MHD s vyznačením bezbariérových zastávek a nástupišť v Ostravě s určením stupně přístupnosti
  • informace a přednášky o bariérách v Ostravě
  • informace o správném sezení na vozíku
  • informace a přednášky o možnostech sportu na vozíku
  • informace ohledně bezbariérových úprav nízkopodlažních vozidel MHD
  • informace v oblasti bezbariérového užívání staveb (konzultace studií i dokumentací)
  • informace před zahájením vlastního investičního záměru
  • tvorba webové prezentace těchto objektů dle piktogramů s popisem
  • konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci dle vyhlášky 398/2009 Sb. a souvisejících předpisů a norem. Pro úřady měsa a městských obvodů Ostravy, a měst a obcí Ostravského regionu zdarma

V Ostravě a okolí žije cca 4000 těžce tělesně postižených občanů, kteří alespoň občas jsou odkázáni na ortopedický vozík.

Dne 24.5.2002 obdrželo poradenství Stavby bez bariér za rok 2001 OSVĚDČENÍ kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb.
Ostrava bez barier
Ostrava bez barier

18. 2. 2020