Výjimky od dopravního inspektorátu

Jak dostat výjimky ze zdravotních důvodů od dopravního inspektorátu např. pro děti, které nesmí sedět, aby mohla jezdit vzadu na sedačce vleže, nebo pro těžce tělesně postižené, kteří se nemohou se zdravotních důvodů  v autě připoutat?

Tyto dotazy řeší Zákon č. 361/200 Sb. a vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.277/2004 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů :

§ 5 Povinnosti řidiče odst. 1)  Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen: písm. i) zajistit bezpečnost přepravované osoby ……

§ 6 Povinnosti řidiče motorového vozidla odst. 1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen : písm. c) přepravovat při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla osoby mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v písmenu b) (sedadlo vedle řidiče), které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje,

§ 9 Povinnosti přepravované osoby odst. 1) Přepravovaná osoba je povinna : písm. a) připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem, je-li jím sedadlo vybaveno, odst. 2) Povinnosti podle odst. 1 písm. a) neplatí pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe; v případech, kdy se nejedná o stav trvalého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu jednoho roku. Náležitosti lékařského potvrzení stanoví prováděcí předpis (vyhl. MZ ČR č. 277/2004 Sb.). Pokud je osoba pohybově postižená přepravována ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vozík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným systémem schváleného provedení.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 277 ze dne 26. dubna 2004, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel…:

§ 9 Náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat odst. 1) Lékařské potvrzení vydané na základě zákona řidiči nebo přepravované osobě, která se ze zdravotních důvodů nemůže za jízdy připoutat na sedadle bezpečnostními pásy, obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 4. Kopie lékařského potvrzení je součástí zdravotnické dokumentace vedené o řidiči nebo o přepravované osobě. odst. 2) Lékařské potvrzení, popřípadě osvědčení vydané příslušnými orgány v jiném členském státě EU, se považuje za lékařské potvrzení vydané podle této vyhlášky; musí být na něm vyznačena doba jeho platnosti a osvědčení musí být na požádání předloženo všem osobám oprávněným kontrolovat podle zvl. právních předpisů (§ 124/7 zák. č. 361/2000 Sb.) dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Vzor lékařského potvrzení ke stažení.

9. 3. 2020