Kategorizace přístupnosti

Na základě snahy zlepšovat informovanost těžce zdravotně postižených občanů, zejména osob odkázaných na ortopedický vozík, bylo iniciováno zmapování budov určených pro užívání veřejnosti z hlediska bezbariérové přístupnosti.
Je postupováno dle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, neboť hodnocení bezbariérovosti dle stávající platné legislativy by většinu objektů zařadilo do skupiny nepřístupných, ačkoliv mohou být pro některé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné.
DŮLEŽITÉ:
Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přístupnosti objektů.
V případě vytváření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických bariér je třeba respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Metodiku kategorizace přístupnosti objektů zpracovala Pražská organizace vozíčkářů za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

7. 5. 2020