Bezbariérové úpravy bytu

Než začnete provádět bezbariérové úpravy bytu

Jakékoliv stavební úpravy jsou velmi finančně náročné a tak než se pustíte do přestavby dů­kladně promyslete zamýšlené úpravy, jejich rozsah, pouvažujte zda není výhodnější výměna bytu, obrňte se obrovskou trpělivostí a hlavně zvažte, zda máte dostatek finančních prostředků.
Na základě novely vyhlášky č.388/2011 Sb. Příloha 1, se dle textu poskytují od Úřadu práce příspěvky na pomůcky i na práce.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku
I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu:
a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).
2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu:
speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení.
3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu:
a) nájezdové ližiny,
b) přenosná rampa,
c) schodolez,
d) schodišťová plošina, včetně instalace,
e) stropní zvedací systém, včetně instalace.
4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu:
stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.
5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), d) a i) přílohy k zákonu: schodišťová sedačka, včetně instalace.
Správní lhůty jsou stanoveny zákonem, ale vyřízení žádosti je velmi individuální.
Pokud máte konkrétní záměr, doporučuji se obrátit na příslušný Úřad práce a znatelnost nákladů konzultovat přímo zde.
Doporučuji však zkusit oslovit sponzory např. bývalé zaměstnavatele, nadace, atd. na tento příjem však nelze spoléhat.
Pokud se týká možnosti dotace na výstavbu nového bytu (domku). Na toto řešení žádná dávka ani příspěvek neexistují.
Povolení, stanoviska, vyjádření.
Pokud jste vyřešili finanční stránku, je třeba si promyslet jaké úpravy bytu chcete provést. Při vstupech do domu je nejvhodnější pevné stavební řešení, bez použití jakýchkoli zařízení a mecha­nismů. Každý mechanizmus se může pokazit, či poškodit. Při úpravách v panelových domech většinou nelze dodržet rozměry dané vyhláškou a proto je nutno úpravy přizpůsobit dané postižené osobě, která je bude užívat.
Přestavbu či rekonstrukci bytového jádra doporučuji provést v souladu s legislativními předpisy a s požadavky stavebního úřadu. Předně je nutné postupovat dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon specifikuje požadavky na stavbu a povinnosti stavebníka.
Pro vysvětlení pojmu stavba je třeba uvést, že stavební předpisy stavbou rozumějí stavbu stávající. tj. zkolaudovanou (např. bytový dům), dále změnu této stavby, kterou může být nástavba, přístavba, nebo stavební úprava, a dále stavbu novou. Stavební předpisy neznají pojmy jako např. rekonstrukce, adaptace či modernizace. Právě pojem rekonstrukce je značně zaběhlým výrazem zejména mezi laickou veřejností. Pokud se zamyslíte nad záměrem, který hodláte se svým stávajícím bytovým jádrem provést zjistíte, že patrně o rekonstrukci vlastně nepůjde. Vy staré jádro „prostě zlikvidujete“ a místo něj si nově rozdělíte prostory bytu ať už zdicími materiály, nebo SDK konstrukcí. Nevytvoříte tedy žádné nové bytové jádro. Rekonstrukce bytového jádra se tedy spíž hodí v tom případě, že budete bytové jádro pouze např. povrchově upravovat, provádět nové technické rozvody, ale jeho původní celistvost zůstane zachována. Uvedených pojmů, byť jsou obsaženy v některých předpisech jiných resortů je proto třeba se vyvarovat v projektové dokumentaci a v podávaných žádostech na stavební úřad. Ani výraz „přestavba“ nezná stavební zákon a jeho prováděcí předpisy. Používán je zejména v technických publikacích, neboť z názvu je zřejmé co je obsahem stavebních úprav. Váš projekt a vaše žádost o stavební povolení by měla obsahovat vždy pojem „stavební úprava“.
Stavební úprava = změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.
Údržba stavby = práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
V souvislosti se stavebními úpravami bytu a tedy i rekonstrukcí bytového jádra mohou nastat tři situace pro jejich povolení:
1. Stavební povolení
2. Ohlášení
3. Bez stavebního povolení a ohlášení
Přestavba bytového jádra je změnou dokončené stavby dle §2 odst. (5) písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb. Tato novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. stanovila, že některé stavební úpravy lze provést i bez stavebního povolení či dokonce ohlášení stavebnímu úřadu.
Dle § 103 stavebního zákona se jedná o :
e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
V této souvislosti je nutné uvést, že v případě přestaveb bytových jader však dojde obvykle k částečné, nebo úplné změně vnitřního uspořádání příček bytu tzn. k jinému než kolaudovanému dispozičnímu řešeni. Při přestavbách je sice vždy snahou nezasahovat do nosných konstrukcí domu, ovšem k jejich statickému ovlivnění dochází, ať jde o přitížení stropních konstrukcí, něho přitížení svislých konstrukci a tím i základů celého domu.
Pokud budete trvat na tom , že chcete realizovat svoji přestavbu bytového jádra bez stavebního povolení i bez ohlášení stavebnímu úřadu, musíte splnit dvě základní kritéria:
1. Musí se jednat o výměnu stěn bytového jádra za materiál o stejné nebo velice podobné hmotnosti
2. Musí být zachována původní dispozice bytu, kterou vytvářelo bytové jádro
Stavební zákon, který kromě jiného upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb neřeší bohužel to podstatné, a to je specifikace co znamená „vzhled stavby“ a „zasahování do nosných konstrukcí“. Otázkou je i to jak si stavebník /většinou laik/ zhodnotí vliv na životní prostředí a ovlivňování požární bezpečnosti/. Znění §103 či §104 je v podstatě stejné jako v minulém stavebním zákoně. Bude tedy i nadále záležet na tom, jak si jednotlivé stavební úřady a teď už i stavebník tyto pojmy budou vykládat a přikládat jim význam. Dle našeho názoru se bude i nadále prohlubovat nejednotný postup a prováděcí předpis, který by tuto problematiku upravoval stále chybí.
Stavební úřad bude vyžadovat ohlášení stavby v případě stavebních úprav, kterými dochází ke změně v užívání části stavby, kterými se ovšem nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí / §104 písmeno n) zákona č. 183/2006 Sb./.
… pokud byste například v rámci vaší stavební úpravy rozšířili koupelnu či přesunuli WC například do prostoru předsíně, tak to může být vykládáno jako změna v užívání části stavby.
Stavební povolení bude stavební úřad vyžadovat vždy, když dojde k fyzickému zásahu do nosné konstrukce stavby, například vyříznutí otvoru v nosném panelu.
Od 1.1.2007 si stavebník může zařadit svoji plánovanou stavební úpravu v dobrém úmyslu dle §103 a nepůjde stavebnímu úřadu nic ohlásit. Možná se ani nedozví, že pokud by stavební úpravy ohlásil stavebnímu úřadu, tak ten by pro ně vyžadoval stavební povolení.
Většinou nestavíme tak často, abychom měli dostatek zkušeností a proto doporučuji celý postup konzultovat s odborníkem–stavařem.
Doporučujeme vždy vaši plánovanou rekonstrukci bytu či bytového jádra ohlásit majiteli bytového domu/ společenství vlastníků, bytové družstvo apod./.
U družstevních bytů se o souhlas žádá družstvo, u obecních bytů se žádá odbor majetku obvodního, či místního úřadu. V některých případech může dát souhlas správce bytových objektů. Družstva většinou svého člena zplnomocňují, vyjímečně podají žádost za něj. U družstevních bytů se musí změny ohlásit i výboru samosprávy a pokud uvažujete o zabrání např, části chodby, je nutno mít souhlas ostatních uživatelů. Poslední dobou se tento postup vyžaduje i u obecních domů.
Doporučuji tato náležitosti vyřídit předem, protože až dodatečný postup může způsobit veliké a nepříjemné komplikace. Majitel objektu má dle zákona právo požadovat odstranění nepovolených stavebních úprav a uvedení do původního stavu, na vlastní náklady nájemce.
V případě, že chcete ušetřit čas a starosti s vyřizováním výše uvedených dokumentu, stanovisek a vyjádření, můžete tuto činnost zadat specializované firmě. To vše jsou však náklady navíc.
Dále doporučujeme informovat se předem u vašeho příslušného stavebního úřadu na jejich stanovisko k ohlášení stavby či stavebnímu povolení právě k jejich výše uvedenému nejednotnému postupu.
Teprve pak lze přistoupit k vlastnímu zpracování projektové dokumentace a čím víc vstupních informací od Vás projektant obdrží, tím bude výsledný efekt pro Vás přijatelnější.
Pouze v případě stavební úpravy v bytě, která bude vyžadovat vydání stavebního povolení se stavebník musí obrátit na osobu oprávněnou k projektové činnosti, pokud jí není sám. Mělo by se jednat o autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby má také kromě jiného oprávnění provádět statické a dynamické výpočty.
Autorizaci podle autorizačního zákona nemusí mít projektant, který vypracovává dokumentaci ohlašované stavby dle §104 písmeno n). Tedy stavební úpravy, kterými dochází ke změně v užívání části stavby, kterými se ovšem nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí. Nejedná se tedy o „vybranou činnost ve výstavbě“. Tuto dokumentaci tvoří pouze jednoduché stavební nebo montážní výkresy.
Od okamžiku, kdy jsou všechny požadované doklady doručeny stavebnímu úřadu na stavební povolení, je zahájeno řízní, které by měl správní orgán rozhodnout do 30 dnů. Vlastní stavební práce se obyčejně mohou zahájit 15 dnů od doručení všem účastníkům (tj. po nabytí právní moci kladného rozhodnutí).
V případě stavební ohlášení není třeba čekat na vyjádření správního orgánu.
Výběr dodavatele:
Práci lze realizovat svépomocí, najímáním řemeslníků po jednotlivých profesích, nebo zadáním stavební firmě. Při provádění stavby svépomocí musíme zajistit stavební dozor. To znamená odborníka , který odpovídá za provedení stavebních prací. Upozorňuji, že se často zaměňuje autorský dozor projektanta za stavební dozor, což není možné. Autorský dozor nám garantuje provádění stavby dle projektové dokumentace.
Větší úpravy je nejednoduší zadat specializované firmě. Na začátku je dobré nechat si vypracovat nabídky od několika firem a zajímat se o tzv. „reference“ (tj. prohlédnout si to co už firma postavila). Pak začít srovnávat. Budeme možná překvapeni, protože rozdíly v cenách bývají někdy až 40 % i více. Když odečteme náklady na práci, tvoří z celkových nákladů náklady na materiál zpravidla 60 %.
V nabídkách by měly firmy uvádět, jaké materiály a za jaké ceny budou použity a kolik bude stát práce. Firma v rámci své služby by měla dodat materiál za velkoobchodní ceny, tj. s nižší daní s přidané hodnoty. Doporučuji sledovat vývoj situace cen materiálu, může se stát výhodnější nákup materiálu vámi a objednat si firmu pouze na práci.
Samozřejmostí při předkládání nabídky by mělo být oprávnění firmy k činnosti. Stavbu a její změnu může provádět jen právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (např. obchodní zákoník, živnostensky zákon)
Pro zjednodušení je možné konstatovat ve vztahu k živnostenskému zákonu, že přestavbu bytového jádra může by měla provádět jen právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která má živnostenský list vystavený na tento předmět podnikání:
Provádění staveb,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (Tyto osoby mají odpovědného zástupce s autorizací pro daný druh staveb).
Stavební podnikatel, osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon).
Stavbyvedoucí, osoba s autorizací podle autorizačního zákona , která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. (povinnosti stavbyvedoucího stanoví §153 zákona č. 183/2006 Sb.).
Pozor!
Za oprávněného zhotovitele stavební úpravy (tedy i rekonstrukce bytového jádra) ve smyslu stavebního zákona nelze považovat osobu, která podniká na základě živnostenského listu, kde v předmětu podnikání je uvedena řemeslná činnost (např. zednictví)
Je dobré si také zjistit, zda firma je či není plátcem DPH. Firmy, které jsou plátcem DPH, totiž často nabízejí cenu bez DPH, aby měly šanci získat zakázku.
Nedobré zkušenosti jsou rovněž s firmami, které sice nabízejí tzv. dodávku na klíč, ale a jednot­livé práce najímají další menší firmy. Zde vzniká problém, kdo vlastně bude ručit za provedenou práci.
Doporučuji v nabídce požadovat vyčíslení jednotlivých položek v jednotkových cenách. (např. za 1m2 příčky, obkladu apod. U položek které se takto vyčíst nedají, lze požadovat jednoznačný popis s pevně stanovenou cenou. Takto se dá stanovit i celková cena. Naopak pokud do­jde ke změně rozsahu prací, dá se i výsledná cena po dohodě upravit.
Smlouva o dílo:
Vybranou firmu požádejte o předložení návrhu smlouvy o dílo a zkontrolujte, zda obsahuje ná­sledující informace.
Údaje o objednavateli (jméno, adresa apod.) a údaje o zhotoviteli-dodavateli (název firmy, zod­povědná a kontaktní osoba, IČO, DIČ, adresa firmy, bankovní spojení apod.). Nejdůležitější jsou ná­sledující tři věci: popis toho co je předmětem smlouvy, dále termíny zahájení, dokončení apod. a konečně cena s údajem, kolik činní DPH, vždy uváděná zvlášť.
Záruční doba by měla být podle obchodního a občanského zákoníku minimálně 36 měsíců, ale i více. Ve smlouvě by mělo být uvedeno penále za prodlení (běžná sazba bývá 0,1% za každý započatý den, může být i vyšší). Neměli bychom zapomenout ani na smluvní pokuty ( za prodlení, za vady a nedodělky…)
Záloha by měla být vyšší, než je cena materiálu, zbylou část doporučuji zaplatit až po dokončení práce. Je vhodné, např. 5% z celkové ceny zadržet a vyplatit až po odstranění vad a nedodělků. pamatujme i na takové „maličkosti“, jako jsou zajištění a úhrada odběru elektrické energie, vody, od­voz suti apod. V závěru smlouvy doporučuji uvést okolnosti, za kterých lze od smlouvy odstoupit.
Existují firmy, které přilákají zákazníka nízkou cenou. V průběhu stavby budou chtít zaplatit další práce, které sice provedly, ale do smlouvy neuvedly. Doporučuji proto dodatek ve smlouvě, že rozpočet se stává součástí smlouvy. Položky, které v rozpočtu nejsou uvedeny, se pak po vzájemném odsouhlasení mohou přičíst k původní ceně.
Kontrola provedení práce:
Všechny práce by měly být provedeny v souladu s ČSN. Nepřebírejte tedy práce, které nejsou dokončeny, nebo které mají vady. Závady vypište do protokolu a dohodněte se s dodavatelem na termínu jejich odstranění. teprve po jejich odstranění by měla nabíhat záruční doba. Pokud se vyskyt­nou neopravitelné vady, které neovlivní provoz, je možno se dohodnout na snížení ceny.
Speciální práce, např. elektrické práce, musí provádět odborná firma, která je také odpovědná za jejich revizi.
Doplnění:
Na některé náklady spojené s úpravou domu či bytu přispívá příslušná krajská pobočka úřadu práce v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Příspěvek je mj. poskytován na stavební práce spojen s rekonstrukcí koupelny a WC.
Dle vyjádření MPSV ČR budou brány v potaz náklady na zdivo, spojovací materiál, omítku, rozvody vody (instalační trubky, kolena apod.), kanalizace (odpady, roury) a na elektroinstalační materiál. Nebudou hrazeny výdaje za obklady, dlažbu, madla, dveře či sklopnou sedačku. Dále také nebudou hrazeny náklady za sanitární keramiku, tedy např. za umyvadlo, sprchový kout apod.

26. 8. 2015