Vysvětlení piktogramů

Na základě snahy zlepšovat informovanost těžce zdravotně postižených občanů, zejména osob odkázaných na ortopedický vozík, bylo iniciováno zmapování budov určených pro užívání veřejnosti z hlediska bezbariérové přístupnosti.
Je postupováno dle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, neboť hodnocení bezbariérovosti dle stávající platné legislativy by většinu objektů zařadilo do skupiny nepřístupných, ačkoliv mohou být pro některé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné.
DŮLEŽITÉ:
Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přístupnosti objektů.
V případě vytváření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických bariér je třeba respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ

Objekt přístupný
Objekt přístupný
   • Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
   • Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
   • Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
   • Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
   • Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
   • Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku (problematickým terénem se rozumí např. zvlášť nerovný povrch s poruchami, historická dlažba z velkých nerovných kostek se širokými spárami, nakloněný terén s kombinací příčného a podélného sklonu).
  • Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.
Objekt částečně přístupný
Objekt částečně přístupný
   • Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
   • Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
   • Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
   • Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 90 cm x hloubka 110 cm.
   • Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
   • Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
   • Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod vysoký 8 – 18 cm bez řešení k jeho překonání.
  • Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
   •  Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).
 • Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami.
Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Obtížný sklon

Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Bezbariérový vstup hlavním vchodem
Bezbariérový vstup hlavním vchodem
Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu).
V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.
Bezbariérový vstup bočním vchodem
Bezbariérový vstup bočním vchode
Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.
Schody
Schody
Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů.
V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”.
Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.
Výtah
Výtah
Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybuSvislá / šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží běžné veřejnosti, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti, uvádíme v doplňujícím textu.
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu
Svislá / šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu.
Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.
Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů.
Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny / rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.
Točité schodiště
Točité schodiště Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.
Úzké dveře nebo průjezdy
Úzké dveře nebo průjezdy
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.
Přístupná toaleta – WC I.
Přístupná toaleta – WC I.
 • Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
 • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm.
 • Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
 • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
 • U mísy jsou madla.
 • Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.
 • V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího zpřístupnění uvádíme v doplňujícím textu.
Částečně přístupná toaleta – WC II.
Částečně přístupná toaleta – WC II.
 • Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně. Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny. Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím. Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm. Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.
 
Obtížně přístupná nebo přístupná toaleta – běžné WC
Nepřístupná toaleta – běžné WC
 • Jedná se o běžnou toaletu nebo toaletu upravenou, která má jeden nebo více nedostatků.
 • Nedostatečný rozměr kabiny (šířka a/nebo hloubka méně než 140 cm).
 • Dveře kabiny mají nevyhovující šířku (méně než 70 cm), nebose otevírají směrem dovnitř.
 • Nevyhovující dispozice kabiny.Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je méně než 70 cm.
 • Toaleta je umístěna v nepřístupné části objektu.
 
Vyhrazené parkovací místo
Vyhrazené parkovací místo
 • Vyhrazené parkovací stání (pro držitele příslušného českého nebo mezinárodního průkazu). V případě, že vyhrazené parkovací stání není součástí objektu, ale v jeho blízkosti se nachází jiné vyhrazené parkovací stání, uvádíme podrobnější informace o jeho umístění a parametrech v doplňujícím textu.
 
Interní metodiky a formuláře

18. 2. 2020